Pegasus Legal Register is now part of Red-on-line. Click here for more info

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van TMSi Ltd. De content van de website is van TMSi Ltd, tenzij anders aangegeven.

Auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op de content van deze website zijn in TMSi Ltd gevestigd en gereserveerd, tenzij anders aangegeven.

De merknamen en logo’s van TMSi Ltd (waaronder die van Pegasus Legal Register en TMSi Ltd) zijn geregistreerde handelsmerken, tenzij anders aangegeven. Reproductie en gebruik ervan en/of wijzigingen daarin zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TMSi Ltd kunnen een inbreuk op het auteursrecht vormen

Aansprakelijkheid

De content van deze website is geen professioneel advies.

Bij de voorbereidingen van deze website is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de content up-to-date en juist is. Er kunnen echter onbedoelde fouten in voorkomen waardoor de informatie niet up-to-date of juist is.

Daarnaast kan deze website informatie van derden bevatten. TMSi Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, waarheid, kwaliteit, geschiktheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie. TMSi Ltd is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen of onjuistheden in informatie die door deze derden is geleverd.

TMSi Ltd is niet aansprakelijk voor enig verlies dat is ontstaan door maatregelen die al of niet genomen zijn ten gevolge van informatie op deze website of andere websites waarmee deze website in verband staat.

Privacybeleid

TMSi Ltd respecteert uw recht op privacy en al haar verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. TMSi Ltd verzamelt geen persoonlijke informatie over u op deze website zonder uw expliciete toestemming.

• Alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan TMSi Ltd opgeeft, worden volgens de meest strikte vertrouwelijkheids- en veiligheidsnormen behandeld in overeenstemming met de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003.

• Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door tenzij u daarvoor specifiek toestemming hebt gegeven

• Wij kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk of reglementair bevel of andere wettelijke verplichting te voldoen

• U kunt ons van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens op de hoogte houden. In overeenstemming met onze verplichtingen onder de Ierse Data Protection Acts zullen wij uw persoonlijke gegevens overeenkomstig bijwerken of verwijderen

• Vanwege het open karakter van Internet kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u via Internet naar ons verstuurt, niet garanderen of waarborgen. Wij zullen echter wel alle nodige stappen ondernemen (waaronder de nodige technische en organisatorische maatregelen) om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te waarborgen

Websites van derden

TMSi Ltd is niet verantwoordelijk voor de content of het privacybeleid van websites van derden waarnaar links beschikbaar zijn, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hen of voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik ervan.

Als u doorklikt naar websites van derden, doet u dit op eigen risico. Het is raadzaam het privacybeleid op de betreffende websites te controleren voordat u daar uw persoonlijke gegevens opgeeft.

Toepasselijk recht

Alle vorderingen, procedures, geschillen of onenigheden die voortvloeien uit of verband houden met deze website of deze Algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan de wetten van Ierland en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Ierland. U onderwerpt u hierbij aan de bevoegdheid van voornoemde rechtbank.

Bedrijfsregistratiegegevensdev.pegasus/en/company-registration-details

TMSi Ltd, een in Ierland geregistreerde onderneming met beperkte aansprakelijkheid.

Registratienummer: 223469

Ondernemingsnummer: 435282

Hoofdkantoor:

5 Pery Square,

Limerick, V94 EV1F

Ierland.

Een demo aanvragen  
Een demo aanvragen

Zie Pegasus in actie

De beste manier om te begrijpen wat Pegasus voor u kan betekenen, is om de service in actie te zien. Vraag een demo aan zodat een van onze consultants een beknopte demonstratie op maat voor u kan opstellen en de relevante aspecten van de service kan bespreken.
  • This form collects your details above so we can contact you back in relation to your enquiry. Please see our privacy policy for more information.